Hide menu

Kursinformation

Reglerteknisk projektkurs, CDIO , TSRT10, HT1-HT2, 2022

Kursinnehåll

Projekten i kursen är nära kopplade till antingen pågående forskning inom ämnesområdena reglerteknik och sensorinformatik eller till företag verksamma inom dessa områden. Karaktären på projekten kan komma att förändras från år till år. Exempel på projekt som utförts kan ses längre ner på sidan.

Organisation

Projektdirektiv för de olika projekten finns nedan. Till varje projekt finns en beställare med vilken projektgruppen förhandlar fram en kravspecifikation. Innan projektarbetet påbörjas ska projektgruppen också ta fram en projekt- och tidplan för sitt projekt. Till hjälp kommer att finnas en handledare för varje projekt som tillsammans med examinator kommer att stödja gruppen i dess arbete. Då projektets kund är externt företag kommer handledning i första hand att ges av företaget.

Projektstyrningsmodellen LIPS, eller motsvarande ska användas, se mer detaljerad information nedan. Vid beslutspunkterna BP2 och BP5 i LIPS träffas beställare och projektgrupp och formella beslutsprotokoll om huruvida projektet ska fortsätta eller ej upprättas. Dessa protokoll ligger som grund för examination, och studenter kan vid dessa beslutspunkter efter samråd med examinator ev. underkännas. Innan BP5 kommer en andra föreläsning att ges om hur man skriver teknisk rapport och gör poster. I samband med leverans av projektresultat till kund sker en muntlig presentation och demonstration av projektgruppens resultat, om möjligt med övriga kursdeltagare närvarande. I samband med kursavslutningen presenteras postrarna samt görs en genomgång av de erfarenheter som dragits i efterstudierna.

Kursen består av två föreläsningar, resten är självstudier:

  • Föreläsning 1: Projekten presenteras (se också nedan). Fyra olika projekt väljs av varje student. Grupper formas av examinator. Senast dagen efter första föreläsningen finns information tillgänglig om hur projekten fördelats på studenter. (obligatorisk närvaro på föreläsningen)
  • Föreläsning 2: Kursens upplägg diskuteras och de krav som ställs på rapport, poster och hemsida specificeras (innehåll och struktur). Under den första delen specifieras de krav som ställs på rapport, poster och hemsida (innehåll och struktur). Under den andra delen kommer Jan Palmqvist, f.d. projektledare för Gripen-projektet, att föreläsa om att arbeta i projekt.

Schemat för kursen finns här. I schemat har det bokats en tid per vecka på ISYtan. Dessa tider har bokats för att försöka garantera att det finns en tid i veckan då alla projektmedlemmar kan komma till ett möte.

För projektledarna hålls ett obligatoriskt möte med examinator den 19/9 kl 14.15-15:00 i Ljungeln (A-korridoren mellan ingång 25 och 27).

Kursavslutningen sker i form av en projektkonferens (preliminärt måndag 19/12 kl. 13-16, obligatorisk närvaro). Alla övriga delmoment i kursen ska vara avslutade innan detta datum.

Projektstyrningsmodell

Som projektmodell används, såvida kund inte har önskemål om annan likvärdig modell, LIPS. LIPS används på nivå 1 med följande modifieringar. Projektgruppen skriver själv kravspecifikationen i samråd med beställaren och med projektdirektivet som underlag. Projektledaren är student och medlem av projektgruppen. Projektgruppen ska helst ha minst 6 medlemmar med minst följande (obligatoriska) roller: projektledare, dokumentansvarig, testansvarig, designansvarig och mjukvaruansvarig. Mer information om rollerna finns här.Tid ska rapporteras per aktivitet och person, en gång per vecka. Då plan ändras ska versionshantering tillämpas. Beslutspunkterna 2 och 5 ska användas, ev. även 3, och formella beslutsprotokoll ska upprättas. Följande dokument ska ingå: projektdirektiv, kravspecifikation, projektplan med aktivitetslista, en översiktlig tidplan, en enkel testplan, en projektpärm, en designspecifikation, testprotokoll, mötesprotokoll med enkel statusrapportering, protokoll över beslutspunkter, dokumentation av projektresultaten i form av teknisk rapport och om tillämpbart användarhandledning, och en efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid. Mallar för de flesta av dessa dokument finns att hämta på LIPS-hemsidan.

För grupper som önskar använda LaTeX istället för Word finns en .sty-fil för LIPS. Observera att LaTeX versionen bara innehåller en generell mall vilken måste synkas med Word-versionen av LIPS.

För er som vill göra postern i LaTeX finns möjlighet att använda Reglertekniks postermall för LaTeX. Denna kan hämtas här, men är endast dokumenterad med ett exempel. Mallen är gjord för att kompileras med LuaLaTeX. Gör man inte det får man felmeddelande om fonter.

Kursmaterial

  • Tomas Svensson och Christian Krysander: LIPS-nivå 1, Bokakademin
  • För er som använder LaTeX första gången så finns det t.ex. följande att läsa: The Not So Short Introduction to LaTeX2e: Or LaTeX2e in 157 minutes och LaTeX Wikibooks. Böcker som rekommenderas: L. Lamport: LaTeX: A Documentation System, Addison Wesley och M. Goossens/F. Mittelbach/A. Samarin: The LaTeX Companion, Addison Wesley. Böckerna finns på Teknisk-naturvetenskapliga biblioteket.

Ansvarsområden

Projekt 2022

Projekt 2021

Projekt 2020

Projekt 2019

Projekt 2018

Projekt 2017

Projekt 2016

Projekt 2015

Projekt 2014

Projekt 2013

Projekt 2012

Projekt 2011

Projekt 2010

Projekt 2009

Projekt vt 2009

Projekt 2008

Projekt 2007

Projekt 2006

Projekt 2005

Projekt 2004

  • Robot med släp:
  • Golfspelande industrirobot: Projektets hemsida
  • Reglering av missil:
  • Reglering av stridsflygplan
  • Målskattning för UAV:
  • Utveckling av ett passagerarpositioneringssystem: Projektets hemsida

Examination

Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är: Skriftlig dokumentation, Muntlig presentation och LIPS-dokument. LIPS-dokument skall minst inkludera projektplan, tidplan och reflektionsdokument författade i enlighet med LIPS. För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda. Speciell vikt läggs vid att kursdeltagarna aktivt verkar för att gruppen arbetar enligt LIPS-modellens intentioner. På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd. Kursen innehåller också en entreprenörskapsdel som examineras av Magnus Klofsten, IEI.


Page responsible: Daniel Axehill
Last updated: 2022-09-02